Organizing Committee

Prof. Shifeng Dai

Prof. Wenfeng Wang

Prof. Jian Shen

A/Prof. Wu Li

A/Prof. Wei Ju

Dr. Yang Wang

Dr. Jingjing Liu

Mr. Yuguo Liu

Dr. Piaopiao Duan